Health & Safety in leegstaand vastgoed

Camelot heeft een vaste werkwijze bij het in beheer nemen van een leegstaand pand. Hierbij wordt er onder andere gekeken naar Health and Safety. Met behulp van het zogenaamde inbeheernameformulier brengen we alles wat te maken heeft met health and safety in kaart. Te denken valt aan de staat van elektrische installaties, asbest, brandveiligheid (waaronder open- of gesloten geisersystemen), legionella en onveilige woonomstandigheden. Het inbeheernamedocument functioneert als een stappenplan en het doorlopen ervan betekent dat de risico’s op niet-veilig wonen geanalyseerd worden. In overleg met de eigenaar lossen we risico’s proactief op.

Elektrische installaties

Een goede Health and Safety van elextrische installaties is van groot belang. Voor elektra wordt op basis van visuele waarnemingen vastgesteld of er sprake is van een afwijkende of gevaarlijke situatie. Hierover is veel informatie in de NEN-1010 (Nederlandse veiligheidsbepalingen) opgenomen. Een NEN norm is geen wet en is dus ook niet algemeen verbindend voorgeschreven. Is er sprake van dan een onveilige situatie dan wordt er actie ondernomen.

Asbest

Voor asbestrisico’s geldt dat het bouwjaar van het pand als uitgangspunt voor risicomanagement wordt gekozen. Panden die na 1993 gebouwd zijn, bevatten geen asbesthoudende producten. Het gebruik van dergelijke producten is sinds dat jaar verboden in Nederland. Voor woningen geldt dat de eigenaar verplicht is om Camelot te informeren over aanwezige asbest. Indien er geen asbestinventarisatierapport aanwezig is, dient dit alsnog in orde te worden gemaakt in opdracht van de eigenaar. Health and Safety staat bij Camelot hoog in het vaandel. Ook als het gaat om asbestgevaar. 

Praktisch betekent de eventuele aanwezigheid van asbest (gelijmde vloeren, meterkasten, gaskachels, muurplaten, plafondplaten, enz.) dat:

  • De risicodelen in de woning worden gemarkeerd;
  • De Bewoner/Huurder wordt geïnformeerd over de risico’s van asbest en hoe veilig met die risico’s om te gaan. De Bewoner/Huurder ontvangt een zogenaamde “Digitale Veiligheidswaaier”.

Daar waar nodig adviseren we de eigenaar over welke zaken om welke reden verbeterd dienen te worden. Alles met het oog de veiligheid van de woning te verbeteren zodat er veilig in kan worden gewoond.

Brandveiligheid
Sinds haar oprichting zorgt Camelot ervoor dat bewoners/ gebruikers worden toegerust met een brandveiligheidspakket. Dit pakket bestaat uit een brandblusser, branddeken, rookmelders en een EHBO-pakket. Indien er sprake is van open geisersystemen, dan wordt de woning ook van een CO2-melder voorzien. Daarnaast houden wij regelmatige pandinspecties. Hierbij kijken we onder andere naar vluchtroutes, nooduitgang, noodverlichting en brand-en koolmonoxide alarm. Wij werken met strenge brandveiligheidsregels die worden toegepastd in elk pand dat we in beheer hebben .

Legionella
Samen met de pandeigenaar brengen wij in kaart of er risico op legionella aanwezig is. We stellen een legionellabestrijdingsplan op. Dit komt er op neer dat de eigenaren geadviseerd wordt met een vast patroon van legionellacontroles te werken. De eigenaar blijft verantwoordelijk voor het aanpakken van eventueel aanwezige legionella. Het betreft vooral verzorgingshuizen en bedrijfspanden waar de kans op langdurig stilstaand water aanwezig is.

Voor meer informatie over health & safety procedures neem gerust contact met ons op 088-2263568

 

 


Wilt u uw leegstaande vastgoed laten beheren?

Bel vrijblijvend één van onze adviseurs leegstand op +32 (0)3 808 59 20 of stuur een e-mail